S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 3,00 EUR
skladom
naša cena 1,00 EUR
skladom
naša cena 5,90 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 10,90 EUR
skladom

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci a kupujúci berú na vedomie, že údaje uvedené na tejto zmluve môžu byť
predmetom spracúvania sprostredkovateľom po nevyhnutnú zákonnú dobu za účelom
vedenia účtovníctva sprostredkovateľa podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke obchod.tartaria.sk dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014, a preto si dovoľujeme zákazníkov, a spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

Identifikácia prevádzkovateľa IS – eshop (internetový obchod): 
JSP consult, a.s. 
zast. predsedom predstavenstva: JUDr. Ján Garaj
IČO: 46 339 965
DIČ: 2023343850
Sídlo: Kováčska 7, 080 01 Prešov, SR
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10434/P

 

1. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu:

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok a doručenia objednaného tovaru dotknutým osobám, ktorý si tento objednali v internetovom obchode prevádzkovateľa na webovej stránke obchod.tartaria.sk. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách taktiež za účelom vystavenia faktúry na tovar dodaný dotknutej osobe. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách taktiež pre jeho marketingové účely (najmä ponúkanie nových tovarov a akciových ponúk zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov).

2. Zoznam spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

a) meno
b) priezvisko
c) adresa (doručenia) 
d) telefonický kontakt
e) emailový kontakt

3. Totožnosť oprávnenej osoby:

Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe výlučne prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke obchod.tartaria.sk.

4. Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.

5. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

Prevádzkovateľ IS za účelom doručenia objednaného tovaru uzatvoril zmluvné vzťahy s kuriérskymi spoločnosťami, ktorým poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu.

6. Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba (zákazník) svojim zaregistrovaním sa na webovej stránke internetového obchodu obchod.tartaria.sk, ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu (e-shopu) obchod.tartaria.sk udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok a doručenia objednaného tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa) prevádzkovateľovi IS, ktorým je JSP consult, a.s., IČO: 46 339 965, DIČ: 2023343850, Sídlo: Kováčska 7, 080 01 Prešov SR, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10434/P zast. predsedom predstavenstva: JUDr. Ján Garaj (ďalej len ,,prevádzkovateľ IS“) a taktiež mu udeľuje v súlade so zákonom súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov zákazníka pre marketingové účely prevádzkovateľa (najmä ponúkanie nových tovarov a akciových ponúk zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov). Súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu prevádzkovateľa: JSP consult, a.s. adresa: Kováčska 7, 080 01 Prešov, SR.

8. Práva dotknutej osoby v zmysle §28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

MjNhYj