S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 1,00 EUR
skladom
naša cena 1,00 EUR
skladom
naša cena 3,00 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 10,90 EUR
skladom

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (ďalej len „OZ“), Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb., Obchodného zákonníka 513/1991 Zb., Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014Z. z.. V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva obchod.tartaria.sk nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Zodpovednosť za vady predanej veci:

1. Predávajúci zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pri/pred odoslaním kupujúcemu. Predávajúci nezodpovedá za vady:

- ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám,
- o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru),,
- ktoré boli spôsobené kuriérom/doručovacou službou, 
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti. (§ 619 OZ)

2. Z hľadiska životnosti oblečenia je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie. Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620) Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. (§ 621 OZ)

3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. (§ 622 OZ)

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. (§ 623 OZ)

6. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. (§ 625 OZ)

7. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. (§ 626 OZ)

8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

9. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To iste platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. (§ 627 OZ)

Postup pri reklamácii tovaru:

1. Zákazník je povinný tovar okamžite po dodaní prezrieť a o jeho prípadných vadách bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom na adresu obchod@tartaria.sk alebo telefonicky na číslo: +421908 260 194

2. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil.

3. Ak zákazník nájde vadu, o ktorej nebol predtým upovedomený a vznikla počas doručenia tovaru zákazníkovi, je povinný poškodený tovar nepoužívať, zabaliť ho a poslať doporučene (nie dobierkou) do 3 dní na adresu:

JSP consult, a.s.

Kováčska 7, 080 01 Prešov 
Slovenská republika

 

4. Takéto poškodenie tovaru sa bude riešiť s prepravcom/kuriérom a predajca nenesie zaňho zodpovednosť.

5. Predávajúci sa bude snažiť riešiť daný problém promptne a aby nebol nijak ukrátený zákazník.

Formulár pre vrátenie tovaru

Ak sa počas používania tovaru vyskytne vada, na ktorú sa vzťahuje reklamačný poriadok tak:

1. Zákazník je povinný predávajúceho o tejto vade bezodkladne informovať zaslaním e-mailu na obchod@tartaria.sk alebo telefonicky na číslo: +421908 260 194 V e-maily presne popíše, ako vada vznikla a jej podstatu.

2. Tovar pošle zákazník doporučene na adresu: 
JSP consult, a.s.
Kováčska 7, 080 01 Prešov
Slovenská republika

3. Reklamovaný tovar spolu s riadne vyplneným reklamačným protokolom, ktorý je nižšie na tejto stránke na stiahnutie a s kópiou dokladu o kúpe v našom obchode (faktúrou), musí byť očistený a poslaný riadne zabalený tak, aby sa nepoškodil pri preprave.

4. Predajca pošle tento tovar výrobcovi k vyjadreniu. Náklady spojené s poslaním reklamovaného tovaru smerom od zákazníka nesie zákazník. V prípade kladného vyriadenia reklamácie je zákazníkovi zaslaný opravený alebo vymenený tovar späť.

5. Pri neopodstatnenej (neuznanej) reklamácii si predávajúci vyhradzuje právo, účtovať kupujúcemu poplatok za poštovné v celej jeho výške, ako aj náklady s tým spojené.

6. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia tovaru predajcovi a táto doba podľa zákona trvá 30 dní.

 

 

 

ZjE4Y2E0